Op deze pagina vertellen wij waarom deze website in het leven is geroepen, wat onze rol is en waar de kern ligt. Wilt u snel een beeld hebben van waar het om gaat? We hebben alvast, in twitterstijl, een kort overzicht gemaakt

.

Waarom deze website, en waarom de naam Waterstofgate?

Wanneer iets een "..gate" wordt genoemd is het meestal niet best. We hadden destijds Watergate in de Verenigde Staten wat een groot schandaal was en de gemoederen lange tijd bezig hield. 

Update n.a.v. Bijeenkomst over Waterstof en Mobiliteit bij Shell in Amsterdam op 12 juni 2019

Voordat we beginnen een leuke video, Auke Hoekstra, TU- Eindhoven, is bekend van zijn heldere uitleg en correcties als er misleidende artikelen verschijnen zoals die waarin de diesel geprezen werd en schoner zou zijn dan elektrisch. Hiervoor kreeg hij internationale erkenning. 

Dit is wat hij op de bijeenkomst vertelde over de waterstofauto

De bijeenkomst, in zijn geheel terug te zien op de videostream, heeft veel los gemaakt. LinkedIn kreeg in een paar dagen rond 6.000 views. Opmerkelijk blijft dat er weliswaar kritiek komt, maar dat er tot nu toe nog steeds niemand inhoudelijk op de content is ingegaan door te wijzen op fouten in onze onderbouwingen en berekeningen die we natuurlijk niet uit onze duim zuigen, zie een aantal van onze bronnen.  Aan oppervlakkige opmerkingen als "onzin" of "borrelpraat" hebben we natuurlijk niets. In ieder geval betekent het wel dat we kennelijk op de goede weg zijn.

Waterstofgate

Het lijkt een stevige stelling, maar het is een stelling gebaseerd op goede argumenten en berekeningen.
Allereerst de redenen achter de groeiende belangstelling voor waterstof, wie en wat de drivers daarachter zijn, en wat de gevolgen ervan zijn.

Wanneer je in de krant een artikel leest over waterstof dan komen altijd mensen en bedrijven aan het woord die een duidelijk verdienmodel zien in waterstof. Let maar eens op, het zijn altijd bedrijven als Shell, Nouryon de Gasunie en daaronder een legertje van bedrijven zoals installateurs die op de trein mee willen rijden.

Let ook eens op het volgende: Er komt geen artikel voorbij of er wordt gesproken over "subsidie". Denk eens aan de plannen van Groningen, waar men niet alleen een 100 MW maar nu zelfs een 1000 MW waterstoffabriek wil bouwen. Zo'n grote waterstoffabriek kost 1 miljard euro en daarvoor moet wel een bedrag van € 650.000.000 uit de belastingpot worden gehaald. Dat kost ieder Nederlands gezin een bedrag van ruim € 83,00. En zo zijn er meer projecten.

Wij, de opstellers van deze website, hebben geen van allen enig belang bij waterstof en eigenlijk zou het ons niets kunnen schelen ware het niet dat we zelf eens zijn gaan rekenen en de jubelende verhalen eens duidelijk tegen het licht hebben gehouden.

De resultaten waren ronduit schokkend. 

Van de argumenten die voor waterstof pleiten blijft niets over terwijl, als we de plannen doorrekenen, het niet alleen ons als burgers enorm veel geld kost maar zelfs de noodzakelijke omschakeling naar duurzame energie, waar we allemaal voorstander van zijn, teniet wordt gedaan. 

Neem nu de twee waterstoffabrieken in Groningen en Amsterdam. Deze moeten op duurzaam opgewekte stroom gaan draaien. Daarmee maken ze waterstof waarop ze bijvoorbeeld auto's willen laten rijden. Maar als je dit doorrekent dan hebben alleen al deze twee waterstoffabrieken letterlijk alle duurzame stroom nodig die we nu met ons allen op de Noordzee opwekken. Het gevolg is dat door deze waterstofplannen bijvoorbeeld nu gesloten kolencentrales weer in gebruik moeten worden genomen.

Wat namelijk opvalt is het gemak waarmee de waterstoflobby ervan uitgaat dat groene stroom eenvoudig voor een laag tarief onbeperkt kan worden ingekocht.

Het zou eerlijker zijn als ze ook zelf de energie zouden gaan opwekken, dwz de vele extra windmolens bouwen.

Waar we voor waarschuwen is dat als dit zo doorgaat en en het op een gegeven moment duidelijk is wat er is gebeurd, de regering het zwaar voor zijn kiezen zal krijgen omdat ze ongetwijfeld het verwijt krijgt dat ze het niet zelf door hun eigen deskundigen hebben laten doorrekenen maar blind de belanghebbende bedrijven hebben geloofd met hun verhalen over werkgelegenheid en andere duurzame en economische zaken.

Wij pleiten er dus niet voor om met de ontwikkeling rondom waterstof te stoppen maar dat de beleidsmakers die daarvoor de subsidiepot openen, onze portemonnee dus, eerst zelf gaan rekenen en daar ook verantwoording over afleggen zodat ze straks niet voor schut kunnen gaan.

Klimaatdiscussie en verwarring

Terwijl de klimaatdiscussie pas recent is opgelaaid en nu tot een enorme polarisatie heeft geleid is de roep om verduurzaming al veel eerder te horen geweest.

Al vele jaren wordt het gebruik van fossiele brandstoffen kritisch bezien. 

Op de eerste plaats omdat deze brandstoffen niet oneindig zijn en we er rekening mee moeten houden dat het op een gegeven moment op is. Ook wordt het te duur om op steeds moeilijker winbare plaatsen olie te vinden.

Op de tweede plaats is, ook al tientallen jaren, bekend dat de uitstoot schadelijk is. Het broeikaseffect, ofwel een gestage opwarming van de aarde, is al lang bekend en wordt zelfs door oliemaatschappijen erkend. 

Maar los van de CO2 weten we dat er veel direct schadelijke stoffen vrijkomen. Ga maar eens op de fiets in het verkeer. De gezondheidsrisico's worden steeds duidelijker.

Het streven om over te stappen op duurzame energie is in de klimaatdiscussie niet betwist, alleen de manier waarop wordt op nogal heftige, en daarom weinig genuanceerde, wijze aangevochten (de burger draait ervoor op.... etc.)De waterstofdiscussie gaat over de vraag of het inzetten van waterstof op weg naar een duurzame wereld wel een goede keuze is.

Waarover discussiëren we?

In de discussie die langzaam maar zeker ontstaat, aangewakkerd door Tegenlicht, rondom waterstof als middel in de energietransitie zien we, wat ook elders gebeurt, een polarisatie. Discussie is mooi maar….

Er ontstaan, zo suggereert men, twee kampen, eentje dat waterstof verdedigt en eentje dat te vuur en te zwaard waterstof in alle facetten te lijf gaat.

Laten we daarom beginnen met vast te stellen dat waterstof een heel mooie rol kan spelen in de transitie naar het gebruik van duurzame energie, want

  • We hebben seizoenen met veel zon en seizoenen met weinig zon. Daar is niets tegen in te brengen. Nu is het wel weer zo dat duurzame energie niet alleen van zonnepanelen komt maar ook van windmolens. En als we de grafieken op elkaar leggen compenseert de extra wind in de donkere maanden het gebrek aan zon wel gedeeltelijk, maar verre van volledig. We hebben dus in de donkere maanden energie nodig die ofwel komt uit een buffer (opslag) ofwel uit fossiele brandstof (gas- of kolengestookte centrales). Hierin kan waterstof t.z.t. een rol spelen wanneer we een structureel overschot aan duurzame energie hebben.
  • Er zijn sectoren waar waterstof gebruikt wordt in het productieproces. Voorbeelden zijn Tata Steel (bij velen bekend als “Hoogovens") en de petrochemische industrie, zoals bij het maken van kunstmest. Die grijze waterstof kun je (nog) niet vervangen maar het is uiteraard op termijn wel de bedoeling dit te vervangen door de duurzame variant, groene waterstof. Tot nu toe wordt deze waterstof gemaakt uit aardgas (steam reforming) en dat is flink vervuilend. Het is belangrijk om deze waterstof van grijs (uit aardgas) naar groen (uit duurzame stroom) te gaan maken. Daarvoor is erg veel duurzame energie nodig zoals we later zullen zien. 
  • Het centrale woord hier is “verdringing”. De uitdaging zit in het nemen van de juiste beslissingen en het doen van investeringen door de industrie zelf om voldoende groene stroom op te wekken. Doen ze dat niet dan verschuift het palet alleen maar en is er minder groene stroom beschikbaar voor andere sectoren en huishoudens die dan weer stroom uit kolen- en aardgascentrales moeten krijgen.

 

Waterstofgate
Op naar een parlementaire enquete?